Skip to Content
»
FEDRE u kratkim crtama


Koreni FEDRE

Shvatajuci da trajna demokratija nije moguca bez ekonomskog uspeha, Dom regiona Skupstine lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Saveta Evrope organizovao je u Zenevi, u januaru 1996, pomognut od strane Svajcarske konfederacije i kantona, prve Ekonomske susrete istok-zapad evropskih regiona, u prisustvu predstavnika Evropske unije i njene Komisije, Saveta Evrope, Ujedinjenih nacija, razlicitih organizacija i brojnih drzava. Ucesnici su usvojili « Zenevsku deklaraciju» koja nalaze stvaranje permanentne strukture sto ce omoguciti pristup jednoj mrezi za promovisanje, razmenu, i ostvarivanje novih saradnji na ekonomskom, drustvenom, i na planu zastite zivotne sredine. Tako je stvorena fondacija FEDRE.

Dvadeset petog aprila 1996-te godine, gospodin Claude Haegi, clan prvog Izvrsnog veca Zeneve, bivsi Predsednik vlade cantona i bivsi gradonacelnik Zeneve, gospodin Yves Berthelot, izvrsni sekretar Ekonomske komisije za Evropu u slkopu Ujedinjenih nacija Gospodin Daniel Goeudevert, Prvi Potpredsednik Medjunarodnog Zelenog Krsta i bivsi predsednik Saveta direktora marke Volkswagen, potpisali su u Zenevi, akt o stvaranju fondacije.

 


Principi FEDRE

Ciljevi i aktivnosti FEDRE baziraju se na sledecim principima :

 • solidarnost nalaze politiku urbanog i ruralnog razvoja koja ce ici u korist celokupnog stanovnistva, i regionalizacija kao proces ide u tom pravcu ;

 • regioni sto je moguce blizi gradjanima pretstavljaju optimalnu dimenziju za valorizaciju teritorije i za njen ekonomski, socijalni, kulturni i ekoloski razvoj ;

  Snaga jedne drzave i njeno jedinstvo zavise od uravnotezenog i raznolikog razvoja njenih regiona, koji uzima u obzir njihovu specificnost, a ne samo od glavnog grada koji mora biti podsticajna snaga.

  Mora postojati skladnost i komplementarnost izmedju ciljeva i sredstava kojima raspolazu centralne, regionalne i lokalne vlasti.

 • stabilnost i prosperitet evropskog kontinenta baziraju se na solidarnosti izmedju zemalja, regiona i naroda. Regioni moraju igrati punom snagom svoju ulogu.


Ciljevi FEDRE
 • Omoguciti urbanim i ruralnim regionima, gradovima, ekonomskim organizacijama i preduzecima da se afirmisu i da medjusebno saradjuju, podsticajuci na taj nacin dugorocni razvoj regiona;

 • Podsticanje trajnog razvoja celine regiona u istocnoj, centralnoj, zapadnoj Evropi i jugo-istoku Sredozemlja.

 • Pojacati regionalnu dimenziju ekonomskih i politickih aktivnosti u Evropi ;

 • Podsticati saradnju izmedju evropskih regiona, a posebno saradnju na relaciji istok-zapad, kao i sa jugom Sredozemlja;

 • Podsticati samostalni razvoj na lokalnom i regionalnom nivou.


Sredstva FEDRE
 • Sajt na Internetu, trenutno dostupan na pet jezika, daje pristup bazicnim informacijama o regionima i omogucuje ostvarivanje kontakta sa politickim i ekonomskim vlastima u ovim regionima.

  Ovaj sajt podrzava napore politickih i ekonomskih vlasti i organizacija, kao i preduzeca iz regiona, u ostvarivanju novih saradnji i uspostavljanju veze sa njihovim homolozima u drugim regionima.

 • Njeni "Ekonomski Forumi regiona Evrope" koji su organizovani najmanje jednom godišnje. Do sada su bili: 1996 u Ženevi-Švajcarska, Dortmund - Njemacka i Moskva-Rusija, 1997 u Becu - Austrija, 1998 Bukurešt-Rumunija, 1999 Veimar-Njemacka o temi "Kultura kao faktor ekonomskog razvoja" zatim u okviru Pakta Stabilnosti 2000 u Skoplju-Makedonija, 2001 u Istanbulu-Turska, 2002 Novi Sad u Vojvodini (Serbie et Montenegro) i u septembru 2003 u Prijedoru (Bosna i Hercegovina)

 • Njeni Forumi koji imaju za cilj udubljivanje u jednu temu vezanu za trajni razvoj: alpski prelazci (Tunel 2000" u Ženevi decembar 1999) i energija(Ženeva 2001, Omsk 2002 i "Energija - moc regiona" u Ženevi decembra 2003.

 • Njeni promotivni programi fokusirani na jedan dogadaj ili razvuceni na više mjeseci, a kad je moguce kombinovani, vezani za trajni razvoj jedne ili više regija zemlje ili tema kao sto su Energija, prevoz ili upravljanje vodama i otpacima.

  Ove akcije moraju doprinijeti senzibilizaciji stanovništva jedne zemlje, regiona ili opštine, u vezi važnosti zaštite okoline i kvalitativnog razvoja. Cilje je takode pokazati inostranstvu njihov ekonomski i industrijski potencijal kao i angažman u korist trajnog razvoja.

 • Sve manifestacije organizovane na inicijativu ekonomskih i politickih faktora, vezane za trajni razvoj.

 • Pridruzne usluge u uspostavljanju veza, iznalazenju partnera i transferu tehnologija.

 • Podrska u trazenju ekonomskih i finansijskih informacija.

Finansiranje FEDRE

FEDRE raspolaze sredstvima koja se baziraju na konvencijama o saradnji, partnerstvima ili ugovorima potpisanim u sklopu razlicitih aktivnosti. Njeni partneri su :

 • Savet Evrope i njegova Skupstina,
 • Ekonomska komisija za Evropu u sklopu Ujedinjenih nacija,
 • Svajcarska konfederacija (Direkcija za razvoj i saradnju, DFAE),
 • Republika i kanton Zeneva (DEEE i DIAE)
 • evropski regioni,
 • preduzeca iz evropskih regiona,
 • nevladine organizacije i asocijacije aktivne u domenima trajnog razvoja, demokratskih institucija i ljudskim pravima.

Organizacija FEDRE

FEDRE u svom sedistu u Zenevi takodje pruza gostoprimstvo sledecim organizacijama :

 • Fonadaciji Denis de Rougemont za Evropu,
 • Fondaciji Pustinje sveta (sediste u Alziru).

 1. Savet

  Claude Haegi, Predsjednik
  Administrator drustava.
  Predsednik razlicitih fondacija, asocijacija i drustava, bivsi Predsednik i clan Vlade Republike i Kantona Zeneve, bivsi Gradonacelnik, Pocasni clan i bivsi Predsednik Skupstine lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Saveta Evrope.

  Yves Berthelot, Podpredsjednik
  Predsednik francuskog Komiteta za medjunaodnu solidarnost, Poslanik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, bivsi izvrsni sekretar Ekonomske komisije za Evropu (Zeneva).

  Daniel Goeudevert, Podpredsjednik
  Medjunarodni konsultant, bivsi Potpredsednik grupe Volkswagen et bivsi predsednik upravnog odbora marke Volkswagen.

  Jerzy Regulski, Èlan saveta
  Predsednik Fondacije za razvoj lokalne demokratije (Varsava), bivsi ministar i bivsi permanentni predstavnik Poljske u Savetu Evrope.


 2. Secretariat

  Sediste FEDRE se nalazi na sledecoj adresi :

  12, rue François-Dussaud
  CH-1227 Acacias-Genève
  Tél. : +41 22 807 17 17
  E-mail : info@fedre.org

  Izvrsni sekretar : Gospodin François Saint-Ouen, Doktor politickih nauka.

 3. Savetnici

  Osim kompetencije i iskustva koje poseduju clanovi Saveta ove asocijacije i njeni partneri u evropskim institucijama, FEDRE takodje priziva u pomoc mrezu permanentnih i privremenih eksperata, sto joj omogucuje da lakse razume pobleme iz oblasti nauke, tehnike, ekonomije, politike i drustva sa kojima se suocava u svom radu.


Partneri
 • Savet Evrope, narocito Sekretaijat Komisije za trajni razvoj i lokalne vlasti, Skupstina lokalnih i regionalnih vlasti i Parlamentarna skupstina Saveta Evrope Strazburg
 • Ekonomska komisija za Evopu u sklopu Ujedinjenih nacija, Zeneva
 • Svajcarska konfederacija, Direkcija za razvoj i saradnju
 • Republika i kanton Zeneva, DEEE i DIAE
 • Fondacija Denis de Rougemont za Evropu
 • Evropska fondacija Coppet